สถิติจำนวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนทั้งสิ้น

12,907

จดทะเบียนใหม่ 17 ราย
เพิกถอน 1 ราย

สถิติจำนวนผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนทั้งสิ้น

18,389

จดทะเบียนใหม่ 77 ราย
เพิกถอน 1 ราย

สถิติจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนทั้งสิ้น

82,662

จดทะเบียนใหม่ 36 ราย
เพิกถอน 1 ราย